+381 (0) 35 621-331

SERTIFIKATI I PRIZNANJA

Sertifikati

Kao potvrda ispunjenja zahteva međunarodnog načina poslovanja, firma “UKRAS” je dobila standard ISO 9001 (sistem menadžmenta kvalitetom) i OHSAS 18001(sistem upravljanja I bezbednosti na radu).

Izjava o politici IMS-a:

Politika kvaliteta “UKRAS” DOO je sastavni deo ukupne poslovne politike organizacije, zasnovana je na uspostavljanju, primeni i održavanju tržišno orjentisanog poslovnog sistema i na principima menadžmenta kvaliteta, sa ciljem potpunog zadovoljenja zahteva, potreba i očekivanja kupaca i drugih korisnika, uz stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvaliteta i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja organizacije. Politika kvaliteta se povremeno preispituje i menja kada je to potrebno.


Politika kvaliteta “UKRAS” DOO zasniva se na sledećem:

- Uvažavamo naše kupce, razumemo i balansiramo njihove potrebe i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca i zaposlenih uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve
strane.

- Uspostavljamo i saopštavamo našu viziju organizacije i kroz liderstvo pojačavamo ključne vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju naše vizije.

- Uključujemo naše zaposlene u razvoj organizacije, koristimo njihovo znanje i iskustvo, prepoznajemo njihov doprinos i obezbeđujemo okruženje u kome su oni motivisani za
ostvarivanje svih svojih mogućnosti.

- Prihvatamo procesni pristup u menadžmentu našeg poslovanja i upravljamo našim procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve
organizacije.

- Identifikaciji rizika i prilika, njihovog uticaja i mera za eliminisanje rizika odnosno maksimiziranje uočenih prilika.

- Uvažavanju zahteva i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca, korisnika usluga, zaposlenih, isporučilaca, partnera i društva u celini

- Obezbeđujemo okruženje u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet proizvoda efikasnost i efektivnost procesa i sistema menadžmenta.

- Zasnivamo naše odluke na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih merenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.

- Razvijamo savezništvo sa našim isporučiocima i radimo sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.

- Implementaciji i stalnom usavršavanju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015.

- Kontinuirano vršimo identifikaciju opasnosti štetnosti i preduzimamo mere za stalno poboljšanje bezbednosti zdravlja zaposlenih

- Primenom savremene opreme i tehnologije, kao i preventivnim delovanjem smanjujemo moguće rizike na najmanju moguću meru.

- Praćenjem i primenom zakonskih propisa koji nalazu primenu mera za bezbedan i zdrav rad.

Veliki Popović, 04.04.2018.godine

Direktor
Marina Rajić

Priznanja

Godinama je firma "UKRAS" jedna od uspešnijih firmi u opštini Despotovac i u regionu. Za svoj rad, firmi “UKRAS” su uručene mnogobrojne nagrade

Oskar kvaliteta

Jedna od većih nagrada je i Nacionalna nagrada za poslovnu izvrsnost Srbije u kategoriji malih i srednjih preduzeća "OSKAR KVALITETA" za 2012.