Tradicija

Ukras znak

“UKRAS” je osnovan 03. marta 1970. godine kao samostalna stolarska radionica. Vizija ambicioznog osnivača je još tada bila da postane lider u proizvodnji lajsni na Balkanu.

Povećanjem obima poslovanja stvorena je potreba za osnivanjem firme koja može da prihvati toliki obim poslovanja. Sa toliko godina iskustva “UKRAS” danas predstavlja dinamičnu firmu savremene poslovne politike i vodećeg proizvođača lajsni na našim prostorima. Odlikuje se pre svega kvalitetnim proizvodima i jednom izuzetno odgovornom pristupu poslu.

Firma “UKRAS” se nalazi u varošici Veliki Popović u opštini Despotovac. Prostire se na 5.000 metara kvadratnih prostora i predstavlja modernu fabriku sa opremom i mašinama najpoznatijih svetskih proizvođača. Danas “UKRAS” godišnje proizvede preko dva miliona metara raznih profila lajsni. Svoje proizvode prodaje u prodajnim mestima u zemlji (Veliki Popović, Svilajnac, Niš, Beograd, Novi Sad) i izvozi u skoro sve bivše republike SFRJ.

Najveće priznanje su zadovoljni kupci širom zemlje i inostranstva.

Znanje, iskustvo, odgovornost se uspešno prenose sa generacije na generaciju.

Politika kvaliteta UKRAS D.O.O. zasniva se na sledećem:

 • Uvažavanju naših kupaca, razumevanju i balansiranju njihovih potreba i očekivanja sa potrebama i očekivanjima naših isporučilaca i zaposlenih uz nastojanje da potpuno zadovoljimo sve zainteresovane strane.
 • Uspostavljanju i saopštavanju vizije organizacije i jačanje ključnih vrednosti za usmeravanje ponašanja svih zaposlenih u ostvarivanju vizije.
 • Uključivanju svih zaposlenih u razvoj organizacije, korišćenje njihovo znanja i iskustva, prepoznavanjem njihovog doprinosa i obezbeđivanjem okruženja u kome su oni motivisani za ostvarivanje svih svojih mogućnosti.
 • Prihvatanju procesnog pristupa u poslovanju i upravljanju procesima kao jedinstvenim sistemom međusobno povezanih procesa, koji ostvaruje sve ciljeve organizacije.
 • Identifikaciji rizika i prilika, njihovog uticaja i mera za eliminisanje rizika odnosno maksimiziranje uočenih prilika
 • Uvažavanju zahteva i ispunjavanje potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana (kupaca, korisnika usluga, zaposlenih, isporučilaca, partnera i društva u celini.
 • Obezbeđenje okruženja u kome je svaka osoba motivisana da stalno poboljšava kvalitet proizvoda efikasnost i efektivnost procesa i sistema menadžmenta.
 • Donošenju odluka na logičnoj i intuitivnoj analizi prikupljenih podataka, kada je moguće iz preciznih merenja karakteristika proizvoda, procesa i sistema.
 • Razvijanje savezništva sa našim isporučiocima i rad sa njima na zajedničkom poboljšavanju performansi.
 • Implementaciji i stalnom usavršavanju integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 45001:2018.
 • Kontinuirano vršimo identifikaciju opasnosti i štetnosti i preduzimamo mere za stalno poboljšanje bezbednosti zdravlja zaposlenih.
 • Primenom savremene opreme i tehnologije, kao i preventivnim delovanjem smanjujemo moguće rizike na najmanju moguću meru.
 • Pracenjem i primenom zakonskih propisa koji nalazu primenu mera za bezbedan i zdrav rad.
 • Obezbeđenje održivog, zdravog i bezbednog radnog okruženja i svođenje na minimum potencijalnih rizika;
 • Informisanje poslovnih partnera, internih i eksternih, i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenju za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu.
 • Poštovanje zakonskih propisa posebno iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Konsultovanju i učestvovanju zaposlenih i njihovih predstavnika za bezbednost i zdravlje na radu.

Veliki Popović, 30.07.2019. godine

Direktor
“UKRAS“ doo